Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany nižšie identifikovaného Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa týmto dávam súhlas so spracovaním osobných údajov svojím podpisom podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“) v nasledovnom rozsahu a nasledovných podmienkach. Zásady sa vzťahujú na zasielanie newslettera od Karola Javorku, ktorý bude rešpektovať a chrániť moje súkromie. 

 

Špecifikácia rozsahu a podmienky:

 

Prevádzkovateľ údajov
Karol Javorka, karol@javorka2018.sk Dončova 1449/17, 034 01 Ružomberok

 

Sprostredkovateľ
The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Účel, rozsah a súhlas so spracúvaním osobných údajov
Osobný údaj (e-mailová adresa), ktorý je zhromažďovaný na základe súhlasu dotknutej osoby, bude použitý na účel zasielania e-Newslettra – informačného materiálu o výsledkoch aktivít a novinkách Karola Javorku. Z webovej stránky www.2018.karoljavorka.sk môže Prevádzkovateľ zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Vyjadrením súhlasu so Zásadami ochrany osobných údajov sa dáva súhlas so spracovaním osobných údajov výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách. Súhlas možno kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte newslettra alebo e-mailom na adrese karol@javorka2018.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Profilovanie a právny základ spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ nepoužíva akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby, a to použitím Formulára pre odber noviniek, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám a použitie
Karol Javorka neposkytne osobné údaje žiadnej tretej strane s výnimkou spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými má zmluvný vzťah, osôb, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu (cieľom je poskytnúť reakcie v mene Prevádzkovateľa). Osobné údaje budú poskytnuté tretej strane v prípade, že to podlieha platnému zákonu alebo pri dôvodnom podozrení, že zverejnenie je potrebné na ochranu práv Prevádzkovateľa a/alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu.

Osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom mimo územia EÚ / EHP bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a ďalším zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny. O zmene sprostredkovateľa bude Prevádzkovateľ informovať na stránke www.2018.karoljavorka.sk.

 

Lehota na uchovávanie osobných údajov
Lehota na uchovávanie osobných údajov, ktoré boli poskytnuté za účelom ich spracovania pre účely Prevádzkovateľa, bola stanovená Prevádzkovateľom na obdobie nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom sa ním rozumie aj primerané obdobie na odpovede či sťažnosti. V okamihu, keď osobné údaje nebudú potrebné na splnenie daného účelu, budú bezpečne vymazané. Spracovanie osobných údajov na štatistické účely, avšak s výnimkou hore uvedených skutočností, bude anonymizované.

 

Cookies a webové beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.2018.karoljavorka.sk sú používané cookies a webové beacons (ďalej len „webové navigačné informácie“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.2018.karoljavorka.sk (zobrazené webové podstránky, kliknutia na odkazy).

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.2018.karoljavorka.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď. s cieľom poznať, ako návštevníci používajú www.2018.karoljavorka.sk. Cookies a podobné technológie pomáhajú prispôsobiť webovú stránku www.2018.karoljavorka.sk potrebám, záujmom a postupom návštevníka, ale zároveň aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu.

 

Karol Javorka má právo tieto Zásady kedykoľvek zmeniť, pričom aktuálne znenie bude vždy dostupné na www.2018.karoljavorka.sk. V prípade, že budú Zásady upravené kľúčovým spôsobom, o tom Karol Javorka informuje na www.2018.karoljavorka.sk alebo odoslaním emailu ešte pred nadobudnutím účinnosti predmetných zmien. Požiadavky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov možno odoslať na adresu karol@javorka2018.sk. Poskytovateľ osobných údajov má právo obrátiť sa v prípade neriešenia závažného problému zo strany Prevádzkovateľa na vnútroštátny dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 20. 06. 2018.